महानिदेषक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

विज्ञान भवन, नेहरु नगर, भोपाल - 462003

फोनः 0755-2671800य 2671689

फेक्स: 0755-2671600

ई-मेल:dg@mpcost.nic.in; webmaster@mpcost.nic.in